Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
heroise
/'hiərouaiz/ Cách viết khác : (heroise) /'hiərouaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • tôn thành anh hùng
nội động từ
  • làm ra vẻ anh hùng; đóng vai anh hùng
Related search result for "heroise"
Comments and discussion on the word "heroise"