Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
horse
/hɔ:s/
Jump to user comments
danh từ
 • ngựa
  • to take horse
   đi ngựa, cưỡi ngựa
  • to horse!
   lên ngựa!
 • kỵ binh
  • horse and foot
   kỵ binh và bộ binh
  • light horse
   kỵ binh nhẹ
 • (thể dục,thể thao) ngựa gỗ ((cũng) vaulting horse)
 • giá (có chân để phơi quần áo...)
 • (thần thoại,thần học) quỷ đầu ngựa đuôi cá
 • (động vật học) cá ngựa
 • (động vật học) con moóc
 • (hàng hải) dây thừng, dây chão
 • (ngành mỏ) khối đá nằm ngang (trong mạch mỏ)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) horse-power
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bài dịch để quay cóp (của học sinh)
IDIOMS
 • to back the wrong horse
  • đánh cá con ngựa thua
  • ủng hộ phe thua
 • black (dark) horse
  • con ngựa ít người biết đến trong cuộc đua
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng cử viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử
 • to eat (work) like a horse
  • ăn (làm) khoẻ
 • to flog a dead horse
  • (xem) flog
 • to hold one's horses
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kìm sự nóng nảy
 • to mount (be on, get on, ride) the high horse
  • vênh váo, làm bộ làm tịch, lên mặt ta đây
 • to put the cart before the horse
  • (xem) cart
 • to swop (change) horse while crossing the stream
  • thay ngựa giữa dòng
 • that's a horse of another colour
  • đó là một vấn đề hoàn toàn khác
nội động từ
 • cưỡi ngựa, đi ngựa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) động đực (ngựa cái)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đùa nhả ((cũng) to horse around)
ngoại động từ
 • cấp ngựa cho (ai)
 • đóng ngựa vào (xe...)
 • cõng, cho cưỡi trên lưng
 • đặt (ai) lên lưng (người nào hoặc ngựa gỗ) để đánh đòn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đùa nhả (ai)
Related search result for "horse"
Comments and discussion on the word "horse"