Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
indisposed
/,indis'pouzd/
Jump to user comments
tính từ
  • không thích, không muốn, không sãn lòng, miễn cưỡng (làm việc gì)
  • khó ở, se mình
Related search result for "indisposed"
Comments and discussion on the word "indisposed"