Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
institute
/'institju:t/
Jump to user comments
danh từ
 • viện, học viện; hội; trụ sở viện, trụ sở hội
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ sở đào tạo kỹ thuật (cấp đại học)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đơn vị nghiên cứu và giảng dạy chuyên đề (ở đại học)
 • thể chế
 • (số nhiều) bản tóm tắt những điều cơ bản (về pháp lý...)
ngoại động từ
 • thành lập, lập nên
 • mở
  • to institute an inwuiry
   mở một cuộc điều tra
  • to institute a course of English language
   mở một lớp tiếng Anh
 • tiến hành
  • to institute a lawsuit
   tiến hành một vụ kiện
 • bổ nhiệm
Related words
Related search result for "institute"
Comments and discussion on the word "institute"