Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
establish
/is'tæbliʃ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • lập, thành lập, thiết lập, kiến lập
  • to establish a government
   lập chính phủ
  • to establish diplomatic relations
   kiến lập quan hệ ngoại giao
 • đặt (ai vào một địa vị...)
 • chứng minh, xác minh (sự kiện...)
 • đem vào, đưa vào (thói quen, tín ngưỡng...)
 • chính thức hoá (nhà thờ)
 • củng cố, làm vững chắc
  • to establish one's reputation
   củng cố thanh danh
  • to establish one's health
   lấy lại sức khoẻ
  • to establish oneself
   sinh cơ lập nghiệp; ổn định cuộc sống
  • to establish oneself as a grocer
   sinh cơ lập nghiệp bằng nghề bán tạp phẩm
Comments and discussion on the word "establish"