Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
intonation
/,intou'neiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự ngâm nga
  • (ngôn ngữ học) ngữ điệu
  • (âm nhạc) âm điệu; âm chuẩn
Related words
Related search result for "intonation"
Comments and discussion on the word "intonation"