Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
inverse
Jump to user comments
tính từ
 • ngược, đảo, nghịch, nghịch đảo
  • Sens inverse
   chiều ngược
  • Théorème inverse
   (toán học) định lý đảo
danh từ giống đực
 • cái ngược lại, (cái) nghịch đảo
  • Faire l'inverse
   làm ngược lại
  • à l'inverse
   ngược lại
Related search result for "inverse"
Comments and discussion on the word "inverse"