Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
khôn thiêng
Jump to user comments
 
  • Capable of being propitiated (nói về linh hồn người chết)
    • Ông bà khôn thiêng thì về phù hộ cho con cháu
      May the soul of their grandparents be propitiated and give protection to them
Related search result for "khôn thiêng"
Comments and discussion on the word "khôn thiêng"