Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
holy
/'houli/
Jump to user comments
tính từ
 • thần thánh; linh thiêng
  • holy water
   nước thánh
 • Holy Writ kinh thánh
  • a holy war
   một cuộc chiến tranh thần thánh
 • sùng đạo, mộ đạo
  • a holy man
   một người sùng đạo
 • thánh; trong sạch
  • to live a holy life
   sống trong sạch
IDIOMS
 • a holy terror
  • người đáng sợ
  • đứa bé quấy rầy
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • cái linh thiêng, vật linh thiêng
 • nơi linh thiêng; đất thánh
Related words
Related search result for "holy"
Comments and discussion on the word "holy"