Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
lecture
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đọc
  • Lecture d'une lettre
   sự đọc một lá thư
 • sự tuyên đọc
  • Lecture d'un jugement
   sự tuyên đọc một bản án
 • việc đọc sách
  • La lecture est un grand plaisir
   đọc sách là một việc rất thú vị
 • sách báo để đọc
  • Choisissez bien vos lectures
   hãy chọn kỹ sách báo mà đọc
 • bài tập đọc
  • Enseigner la lecture aux enfants
   dạy bài tập đọc cho trẻ em
 • cuộc thảo luận
  • Projet de loi voté en deuxième lecture
   bản dự luật được thông qua trong cuộc thảo luận lần thứ hai
 • (sân khấu) sự duyệt (kịch)
  • Pièce refusée à la lecture
   bản kịch khi duyệt bị loại
 • (tôn giáo) bài kinh
 • (từ cũ; nghĩa cũ) học vấn
  • Homme qui a de la lecture
   người có học vấn
Related search result for "lecture"
Comments and discussion on the word "lecture"