Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
macaco
/mə'keikou/
Jump to user comments
danh từ
  • (động vật học) giống khỉ manac
  • người xấu xí như khỉ
Related search result for "macaco"
Comments and discussion on the word "macaco"