Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
manage
/'mænidʤ/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • quản lý, trông nom
  • to manage a bank
   quản lý một nhà ngân hàng
  • to manage a household
   trông nom công việc gia đình
 • chế ngự, kiềm chế; điều khiển, sai khiến, dạy dỗ, dạy bảo
  • I cannot manage that horse
   tôi không thể nào chế ngự nổi con ngựa kia
  • a child very difficult to manage
   một đứa trẻ khó dạy (bảo)
 • thoát khỏi, gỡ khỏi; xoay xở được, giải quyết được
  • how could you manage that bisiness?
   anh làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề ấy?
 • dùng, sử dụng
  • how do you manage those levers?
   anh sử dụng những cái đòn bẫy này thế nào?
  • can you manage another bottle?
   anh có thể làm thêm một chai nữa không?
nội động từ
 • đạt kết quả, đạt mục đích, xoay sở được, tìm được cách
  • he knows how to manage
   nó biết cách xoay sở, nó biết cách giải quyết
Related search result for "manage"
Comments and discussion on the word "manage"