Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
magic
/'mædʤik/
Jump to user comments
danh từ số nhiều
  • ma thuật, yêu thuật
  • ma lực
  • phép kỳ diệu, phép thần thông
tính từ+ Cách viết khác : (magical) /'mædʤikəl/
  • (thuộc) ma thuật, (thuộc) yêu thuật
  • có ma lực
  • có phép kỳ diệu, có phép thần thông, có phép thần diệu
Related search result for "magic"
Comments and discussion on the word "magic"