Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
martial
/'mɑ:ʃəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) quân sự; (thuộc) chiến tranh
 • có vẻ quân nhân, thượng võ, võ dũng, hùng dũng
  • martial apperance
   vẻ hùng dũng
  • martial spirit
   tinh thần thượng võ
 • (Martial) (thuộc) sao Hoả
Related search result for "martial"
Comments and discussion on the word "martial"