Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
morale
/mɔ'rɑ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • (quân sự) tính thần, chí khí, nhuệ khí
  • low morale
   tinh thần thấp kém
  • sagging morale
   tinh thần suy sụp, tinh thần sút kém
Related words
Related search result for "morale"
Comments and discussion on the word "morale"