Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
mural
/'mjuərəl/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) tường; như tường; trên tường
    • a mural painting
      tranh tường
danh từ
  • bức tranh tường
Related search result for "mural"
Comments and discussion on the word "mural"