Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nậu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. áo nẹp ngày xưa, mặc để đi rước.
  • (đph) d. Bọn, tụi: Cùng nậu với bọn ăn cắp.
Related search result for "nậu"
Comments and discussion on the word "nậu"