Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
nghèo nàn
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • pauvre
  • Cuộc sống nghèo nàn
   une vie pauvre
  • Lời văn nghèo nàn
   vie un style pauvre
 • maigre
  • Kết quả nghèo nàn
   de maigres résultats
  • Một đề tài nghèo nàn quá
   un sujet bien maigre
Related search result for "nghèo nàn"
Comments and discussion on the word "nghèo nàn"