Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
penser
Jump to user comments
nội động từ
 • tư duy, suy nghĩ
  • Parler sans penser
   nói không suy nghĩ
 • nghĩ
  • Il pense comme moi
   nó nghĩ như tôi
  • Penser à sa mère
   nghĩ tới mẹ
 • có ý định
  • Penser à partir
   có ý định ra đi
 • coi chừng, để ý đến
  • Vous avez des ennemis, pensez à vous
   anh có kẻ thù đấy, phải coi chừng mình
  • donner à penser
   khiến phải suy nghĩ
  • n'en penser pas moins
   không phải vì thế mà không nghĩ đến
  • penser à mal
   có ý định xấu
  • penser tout haut
   nói lên ý nghĩ
  • penses-tu; pensez-vous !
   không phải thế đâu!
ngoại động từ
 • định
  • Penser partir
   định ra đi
 • nghĩ
  • Dire tout ce qu'on pense
   nghĩ gì nói ra hết
  • Penser une question
   nghĩ một vấn đề
  • Je pense réussir
   tôi nghĩ là có thể thành công
  • Panser, pensée.
Related words
Related search result for "penser"
Comments and discussion on the word "penser"