Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
nhũng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Quấy rối, quấy rầy: Quan tham lại nhũng; Thằng bé nhũng quá.
Related search result for "nhũng"
Comments and discussion on the word "nhũng"