Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
objective
/ɔb'dʤektiv/
Jump to user comments
tính từ
 • khách quan
  • objective opinion
   ý kiến khách quan
  • objective existence
   sự tồn tại khách quan
 • (thuộc) mục tiêu
  • objective point
   (quân sự) điểm mục tiêu, điểm tiến quân
 • (ngôn ngữ học) (thuộc) cách mục tiêu
danh từ
 • mục tiêu, mục đích
 • (ngôn ngữ học) cách mục đích
Related search result for "objective"
Comments and discussion on the word "objective"