Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
target
/'tɑ:git/
Jump to user comments
danh từ
 • bia (để bắn)
  • target practice
   sự tập bắn bia
 • mục tiêu, đích (đen & bóng)
  • selected target
   mục tiêu chọn lọc
  • target area
   vùng mục tiêu
 • (ngành đường sắt) cọc tín hiệu (cắm ở đường ghi)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) khiên nhỏ, mộc nhỏ
 • chỉ tiêu phấn đấu
Related search result for "target"
Comments and discussion on the word "target"