Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
object
/'ɔbdʤikt/
Jump to user comments
danh từ
 • đồ vật, vật thể
 • đối tượng; (triết học) khách thể
 • mục tiêu, mục đích
 • người đáng thương, người lố lăng, vật đáng khinh, vật lố lăng
 • (ngôn ngữ học) bổ ngữ
IDIOMS
 • no object
  • không thành vấn đề (dùng trong quảng cáo...)
   • quantity, size, price, no object
    về số lượng, khổ, giá thì không thành vấn đề
ngoại động từ
 • phản đối, chống, chống đối
nội động từ
 • ghét, không thích, cảm thấy khó chịu
  • I object to being treated like this
   tôi không thích bị đối xử như vậy
Related words
Related search result for "object"
Comments and discussion on the word "object"