Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
operative
/'ɔpərətiv/
Jump to user comments
tính từ
 • có tác dụng, có hiệu lực
 • thực hành, thực tế
  • the operative part of the work
   phần thực hành của công việc
 • (y học) (thuộc) mổ xẻ
 • (toán học) (thuộc) toán tử
  • operative symbole
   ký hiệu toán tử
danh từ
 • công nhân, thợ máy
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thám tử; đặc vụ, gián điệp
Related search result for "operative"
Comments and discussion on the word "operative"