Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
overrode
/,ouvə'raid/
Jump to user comments
ngoại động từ overrode, overridden
 • cưỡi (ngựa) đến kiệt lực
 • cho quân đội tràn qua (đất địch)
 • cho ngựa giày xéo
 • (nghĩa bóng) giày xéo
 • (nghĩa bóng) gạt ra một bên, không thèm đếm xỉa đến, không chịu nghe theo; có quyền cao hơn, cho là mình có quyền cao hơn
  • to override someone's pleas
   không chịu nghe những lời biện hộ của ai
  • to override one's commission
   lạm quyền của mình
 • (y học) gối lên (xương gãy)
Related search result for "overrode"
Comments and discussion on the word "overrode"