Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
pacha
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (sử học) tổng trấn (Thổ Nhĩ Kỳ)
 • (hàng hải; quân sự, tiếng lóng, biệt ngữ) hạm trưởng
  • faire le pacha
   (thân mật) chỉ để người ta hầu
  • mener une vie de pacha
   (thân mật) sống xa hoa
Related search result for "pacha"
Comments and discussion on the word "pacha"