Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
passe
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (thể dục thể thao) sự dấn lên (đấu gươm)
 • (săn bắn) sự đi qua, sự bay qua; mùa đi qua, mùa bay qua
  • Saison de la passe des cigognes
   mùa cò bay qua
 • (thể dục thể thao) sự chuyền bóng
 • (ngành in) giấy in đôi
 • (đánh bài) (đánh cờ) tiền đặt (mỗi ván)
 • (hàng hải) lạch
  • Passe difficile
   lạch khó qua
 • sự huơ tay (để thôi miên)
 • vòng (dây cuộn)
 • vành (mũ)
  • bonne passe
   dịp may, cơ hội tốt
  • être en passe de
   có khả năng, gần được
  • Être en passe de réussir
   có khả năng thành công
  • maison de passe
   nhà thổ
  • mauvaise passe
   lúc rủi ro
  • mot de passe
   xem mot
  • passe d'armes
   xem arme
  • volume de passe
   sách in dôi ra
danh từ giống đực
 • như passe-partout
  • Ouvrir une porte avec un passe
   mở cửa bằng khóa vạn năng
Related search result for "passe"
Comments and discussion on the word "passe"