Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
panneau
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tấm, bức (như) tấm ván vách, bức hoành
 • (xây dựng) tấm đúc
 • biển
  • Panneau de signalisation routière
   biển tín hiệu đường sá
  • Panneau publicitaire
   biển quảng cáo
  • Une route bordée "de poteaux indicateurs et de panneaux-réclame"
   dọc hai bên đường là các cột chỉ đường và biển quảng cáo
 • (hội họa) panô
 • mặt (tảng đá...)
 • vạt can, vạt trang trí (trên áo, váy)
 • (săn) lưới bẫy (thỏ..)
  • tomber dans le panneau
   mắc lừa
Related search result for "panneau"
Comments and discussion on the word "panneau"