Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bundle
/'bʌndl/
Jump to user comments
danh từ
  • to be tied up in bundles
   được buộc thành từng bó
 • bọc, gói
  • a bundle of clothes
   một bọc quần áo
ngoại động từ
 • (+ up) bó lại
 • (+ up) bọc lại, gói lại
 • (+ into) nhét vào, ấn vội, ấn bừa
 • (+ off, away) gửi đi vội, đưa đi vội; đuổi đi, tống cổ đi
  • to bundle someone out of the house
   tống cổ ai ra khỏi nhà
nội động từ
 • đi vội
  • to bundle off
   cuốn gói ra đi
Related search result for "bundle"
Comments and discussion on the word "bundle"