Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
share
/ʃeə/
Jump to user comments
danh từ
 • lưỡi cày, lưỡi máy gieo, lưỡi máy cày
 • phần
  • share in profits
   phần chia lãi
 • phần đóng góp
  • everyone has done his share of work
   tất cả đều đã đóng góp phần việc của mình
 • sự chung vốn; cổ phần
  • to have a share in...
   có vốn chung ở...
IDIOMS
 • to go shares
  • chia đều; chịu đều
 • to want more then one's share
  • tranh, phần hơn
động từ
 • chia, phân chia, phân phối, phân cho
  • to share something with somebody
   chia vật gì với ai
  • to sharejoys and sorrows
   chia ngọt sẽ bùi
 • có phần, có dự phần; tham gia
  • to share with somebody in an undertaking
   cùng tham gia với ai trong một cuộc kinh doanh
  • we must share alike
   chúng ta sẽ chịu đều
  • to share someone's opinion
   đồng ý với ai
IDIOMS
 • to share out
  • chia, phân chia, phân phối
Related search result for "share"
Comments and discussion on the word "share"