Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
package
/'pækidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • gói đồ; kiện hàng; hộp để đóng hàng
 • sự đóng gói hàng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chương trình quảng cáo hoàn chỉnh (trên đài truyền thanh, đài truyền hình)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) món
  • that girl is a pretty package
   cô ả kia là một món xinh
ngoại động từ
 • đóng gói, đóng kiện, xếp vào bao bì
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trình bày và sản xuất bao bì cho (một thứ hàng)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kết hợp (gộp) (các bộ phận) thành một đơn vị
Related search result for "package"
Comments and discussion on the word "package"