Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
penseur
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nhà tư tưởng
  • Un grand penseur
   một nhà tư tưởng lớn
  • libre penseur
   xem libre
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) suy nghĩ, trầm tư mặc tưởng
  • Des yeux penseurs
   cặp mắt trầm tư mặc tưởng
Related search result for "penseur"
Comments and discussion on the word "penseur"