Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
panser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • băng bó
  • Panser une blessure
   băng một vết thương
  • Panser un blessé
   băng bó cho một người bị thương
  • Panser les plaies du coeur
   (nghĩa bóng) băng bó những vết thương lòng
 • kỳ cọ, chải (súc vật)
  • Panser un cheval
   kỳ cọ cho con ngựa
  • Penser, pensée
Related words
Related search result for "panser"
Comments and discussion on the word "panser"