Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
pincer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • véo, bẹo
 • cặp, kẹp
  • Pincer une barre de fer
   cặp một thanh sắt
 • gảy (đàn)
 • mím, mắm
  • Pincer les lèvres
   mím môi
 • cắn, làm buốt
  • Le froid nous pinçait un visage
   rét làm buốt mặt chúng ta
 • (khâu) chiết
  • Il faudra pincer un peu plus cette veste
   phải chiết cái áo vét này thêm nữa
 • (nông nghiệp) bấm ngọn
 • (thân mật) tóm, bắt
  • Pincer un voleur
   tóm tên kẻ cắp
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lấy một nhúm (vật gì)
  • en pincer pour quelqu'un
   (thông tục) phải lòng ai
Related search result for "pincer"
Comments and discussion on the word "pincer"