Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
people
/'pi:pl/
Jump to user comments
danh từ
 • dân tộc
  • the peoples of Asia
   các dân tộc châu A
 • (dùng như số nhiều) nhân dân, dân chúng, quần chúng
  • the world people
   nhân dân thế giới
  • the common people
   lớp người bình dân
  • the people at large
   nhân dân nói chung
 • (dùng như số nhiều) người
  • there are many people there
   có nhiều người ở đó
 • (dùng như số nhiều) người ta, thiên hạ
  • people don't like to be kept waiting
   người ta không thích bị bắt phải chờ đợi
  • what will people say?
   người ta (thiên hạ) sẽ nói gì?
 • (dùng như số nhiều) gia đình, bà con, họ hàng
  • my people live in the country
   gia đình tôi ở nông thôn
 • những người tuỳ tùng, những người theo hầu, những người làm
ngoại động từ
 • di dân
  • to people a country
   di dân đến một nước
 • ((thường) động tính từ quá khứ) ở, cư trú (người vật)
  • a thickly peopled country
   một nước đông dân
Related search result for "people"
Comments and discussion on the word "people"