Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mass
/mæs/
Jump to user comments
danh từ
 • (tôn giáo) lễ mét
danh từ
 • khối, đống
  • masses of dark clouds gathered in the sky
   mây đen ùn ùn chất đống trên bầu trời
 • số nhiều, số đông, đa số
  • the mass of the nations
   đa số các dân tộc
 • (vật lý) khối lượng
  • critical mass
   khối lượng tới hạn
 • (the masses) (số nhiều) quần chúng, nhân dân
  • the classes and the masses
   giai cấp bóc lột và quần chúng nhân dân
IDIOMS
 • in a mass
  • cả đống, cả bọn, cả lũ, toàn thể
 • in the mass
  • gộp cả toàn thể
ngoại động từ
 • chất thành đống
 • (quân sự) tập trung (quân...)
nội động từ
 • tập trung, tụ hội
Related search result for "mass"
Comments and discussion on the word "mass"