Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
perfection
/pə'fekʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hoàn thành, sự hoàn hảo, sự hoàn toàn; tột đỉnh; sự tuyệt mỹ, sự tuyệt hảo
  • to sing to perfection
   hát hay tuyệt
  • to succeed to perfection
   thành công mỹ mãn
 • sự rèn luyện cho thành thạo, sự trau dồi cho thành thạo
 • người hoàn toàn, người hoàn hảo, vật hoàn hảo
 • (số nhiều) tài năng hoàn hảo, đức tính hoàn toàn
Related search result for "perfection"
Comments and discussion on the word "perfection"