Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
personal
/'pə:snl/
Jump to user comments
tính từ
 • cá nhân, tư, riêng
  • my personal opinion
   ý kiến cá nhân tôi, ý kiến riêng tôi
  • this is personal to myself
   đây là việc riêng của tôi
 • nói đến cá nhân, ám chỉ cá nhân, chỉ trích cá nhân
  • personal remarks
   những nhận xét ám chỉ cá nhân; ai/
ngoại động từ
 • nhân cách hoá
 • là hiện thân của
Related search result for "personal"
Comments and discussion on the word "personal"