Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
phên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Đồ đan bằng tre, nứa, cứng và dày, dùng để che: Phên che cửa.
Related search result for "phên"
Comments and discussion on the word "phên"