Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
plonger
Jump to user comments
ngọai động từ
 • nhúng (vào chất nước)
  • Plonger sa main dans l'eau
   nhúng tay vào nước
 • thọc
  • Plonger un poignard dans la poitrine
   thọc dao găm vào ngực
 • ném vào, dấn vào
  • Plonger quelqu'un dans la misère
   dấn ai vào cảnh cùng khổ
  • plongé dans
   chìm ngập trong
  • Plongé dans sa douleur
   chìm ngập trong nỗi đau đớn
  • plongé dans le sommeil
   ngủ li bì
  • Plongé dans une recherche
   miệt mài tìm tòi nghiên cứu
nội động từ
 • lặn
  • Oiseaux qui plongent
   chim lặn
  • Sous -marin qui plonge
   tàu ngầm lặn xuống
 • (thể dục thể thao) nhào lặn
 • (thể dục thể thao) nhào ra bắt bóng
 • nhào xuống (chim, máy bay)
 • cắm xuống
  • Racines qui plongent dans le sol
   rễ cây cắm xuống đất
 • nhìn xuống
  • De cette fenêtre on plonge chez les voisins
   từ cửa sổ này nhìn xuống được nhà hàng xóm
 • (thân mật) cúi chào
 • (nghĩa bóng) chìm ngập; miệt mài
  • Plonger dans ses pensées
   miệt mài
  • Plonger dans ses pensées
   miệt mài suy nghĩ
Related search result for "plonger"
Comments and discussion on the word "plonger"