Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
profusion
/profusion/
Jump to user comments
danh từ
  • sự có nhiều, sự thừa thãi, sự dồi dào, sự vô khối ((cũng) profuseness)
Related words
Related search result for "profusion"
Comments and discussion on the word "profusion"