Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
proportion
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tỷ lệ
  • échelle de proportion
   thang tỷ lệ
  • proportion inverse
   tỷ lệ nghịch
 • (số nhiều) quy mô, kích thước
  • Ouvrage de grandes proportions
   công trình quy mô lớn
 • (số nhiều) phạm vi
  • Le désastre prit des proportions considérables
   tai họa có phạm vi rộng lớn
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự cân xứng, sự cân đối
  • La proportion des parties
   sự cân xứng giữa các bộ phận
  • à proportion
   theo cùng tỷ lệ
  • à proportion de
   tỷ lệ với
  • à proportion que
   tùy mức mà
  • en proportion de
   so với
  • toute proportion gardée; toues proportions garedées
   xem garder
Related search result for "proportion"
Comments and discussion on the word "proportion"