Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
proportion
/proportion/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cân xứng, sự cân đối
  • in proportion to
   cân xứng với
  • out of proportion to
   không cân xứng với
 • tỷ lệ
  • the proportion of three to one
   tỷ lệ ba một
 • (toán học) tỷ lệ thức
 • (toán học) quy tắc tam xuất
 • phần
  • a large proportion of the earth's surface
   một phần lớn bề mặt trái đất
 • (số nhiều) kích thước, tầm vóc
  • a building of magnificent proportions
   toà nhà bề thế
  • an athlete of magnificent proportions
   vận động viên tầm vóc lực lưỡng
ngoại động từ
 • làm cân xứng, làm cân đối
  • to proportion one's expenses to one's income
   làm cho số tiền chi tiêu cân đối với số tiền thu nhập
 • chia thành phần
Related words
Related search result for "proportion"
Comments and discussion on the word "proportion"