Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
proven
/proven/
Jump to user comments
ngoại động từ, động tính từ quá khứ (từ cổ,nghĩa cổ) proven
 • chứng tỏ, chứng minh
  • to prove the truth
   chứng tỏ sự thật
  • to prove one's goodwill
   chứng tỏ thiện chí của mình
  • to prove oneself to be a valiant man
   chứng tỏ mình là một người dũng cảm
 • thử (súng...); (toán học) thử (một bài toán); (ngành in) in thử (một bản khắc...)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) thử, thử thách
  • to prove the courage of somebody
   thử thách lòng can đảm của ai
nội động từ
 • tỏ ra, chứng tỏ
  • what he said proved to be true
   những điều hắn nói tỏ ra là đúng
IDIOMS
 • the exception proves the rule
  • những trường hợp ngoại lệ càng làm sáng tỏ thêm quy tắc
Related words
Related search result for "proven"
Comments and discussion on the word "proven"