Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
régime
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chế độ.
  • Régime alimentaire
   chế độ ăn uống
  • Régime électoral
   chế độ bầu cử
  • Régime pluvial
   chế độ mưa
  • Régime des moussons
   chế độ gió mùa
  • Régime féodal
   chế độ phong kiến
  • Régime d'entraînement
   chế độ tập dượt
 • (địa lý, địa chất) thuỷ chế.
  • Régime d'un fleuve
   thủy chế một con sông
 • (cơ khí, cơ học) chế độ làm việc
  • Régime de fonctionnement/régime d'opération
   chế độ vận hành/chế độ thao tác
  • Régime de la marche à vide
   chế độ vận hành không tải
  • Régime d'emballement
   chế độ chạy lồng của động cơ (chạy quá tải)
  • Régime uniforme
   chế độ đồng đều
  • Régime d'utilisation
   chế độ sử dụng
 • (ngôn ngữ học) bổ ngữ
 • (thực vật học) buồng.
  • Régime de bananes
   buồng chuối
Related search result for "régime"
Comments and discussion on the word "régime"