Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
révolu
Jump to user comments
tính từ
 • đã qua
  • Les siècles révolus
   những thế kỷ đã qua
 • tròn, chẵn
  • Avoir vingt ans révolus
   tròn hai mươi tuổi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) đã trọn (năm); đã trọn chu kỳ (tinh tú)
Related search result for "révolu"
Comments and discussion on the word "révolu"