Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rassasier
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho no nê
 • (nghĩa bóng) làm cho thỏa thuê; làm cho chán chê
  • Rassasier sa vue
   nhìn chán chê, nhìn đến chán mắt
  • Rassasier de fêtes
   làm cho chán chê hội hè
Related search result for "rassasier"
Comments and discussion on the word "rassasier"