Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
reduction
/ri'dʌkʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thu nhỏ, sự giảm bớt
  • reduction of armaments
   sự giảm quân bị
 • sự giảm giá, sự hạ giá
 • sự biến đổi (sang một trạng thái, hình thức kém hơn, thấp hơn)
  • reduction to ashes
   sự biến thành tro bụi
 • sự giáng cấp (một sĩ quan...)
  • reduction to the ranks
   sự giáng cấp xuống làm lính thường
 • sự chinh phục, sự bắt phải đi đầu hàng
 • bản thu nhỏ (bản đồ...)
 • (y học) sự chữa, sự bó (xương gây), sự nắn (chỗ trật khớp)
 • (hoá học) sự khử
 • (toán học) sự rút gọn, phép rút gọn, phép quy về
  • reduction of a fraction
   sự rút gọn một phân số
 • (kỹ thuật) sự cán, sự dát; sự ép, sự nén
Related words
Related search result for "reduction"
Comments and discussion on the word "reduction"