Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
elaborate
/i'læbərit/
Jump to user comments
tính từ
 • phức tạp
  • an elaborate machine-tool
   một máy công cụ phức tạp
 • tỉ mỉ, kỹ lưỡng, công phu; trau chuốt, tinh vi
  • an elaborate investigation
   một cuộc điều tra tỉ mỉ
  • elaborate style
   văn trau chuốt
  • an elaborate work of art
   một tác phẩm nghệ thuật tinh vi
ngoại động từ
 • thảo tỉ mỉ, thảo kỹ lưỡng, sửa soạn công phu; làm công phu, trau chuốt (văn); dựng lên
  • to elaborate a theory
   dựng lên một lý thuyết
 • (sinh vật học) chế tạo ra, sản ra
nội động từ
 • nói thêm, cho thêm chi tiết
  • to on a problem
   nói thêm về một vấn đề, cho thêm chi tiết về một vấn đề
 • trở thành tỉ mỉ; trở thành tinh vi
Related search result for "elaborate"
Comments and discussion on the word "elaborate"