Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
ruffian
/'rʌfjən/
Jump to user comments
danh từ
  • đứa côn đồ, tên vô lại, tên lưu manh
Related words
Related search result for "ruffian"
Comments and discussion on the word "ruffian"